Parkering & garage

Parkeringsregler


Försening:

Betalas inte avgift senast ovan angiven dag, är arrendatorn skyldig till att utge ersättning jämlikt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm för skriftlig betalningspåminnelse. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassoskostnader.

Uppsägning mm:

Om ett mellan parterna träffat hyresavtal avseende bostadslägenhet upphör att gälla, upphör samtidigt detta avtal att gälla. Detsamma gäller även vid övergång av bostadsrätt.

Fordonsvrak:

Fordon som av upplåtaren bedöms vara fordonsvrak, får ej förvaras på parkeringsplatsen eller i garaget. Om arrendatorn inte efter uppmaning flyttar sådant fordon inom den i uppmaningen angivna tiden, har upplåtaren rätt att låta transportera bort och skrota fordonet så snart nämna tid utgått, Arrendator är skyldig att ersätta kostnaderna för transporten och skrotningen.

Övriga villkor:

 • Nyttjanderättshavaren ansvarar för all skada inom parkeringsområdet som orsakats av honom eller av någon som hör till hans hushåll eller gästas honom eller som på parkeringsområdet utför någon åtgärd för hans räkning.
 • Nyttjanderättshavaren får inte vare sig genom reparation eller underhåll av fordon eller på annat att hindra andra arrendatorer från att till fullo utöva sin arrenderätt.
 • Nyttjanderättshavaren får inte på eller vid parkeringsplatsen/i garaget anbringa skydds- eller andra anordningar av tillfällig eller beständig karaktär.
 • Nyttjanderättshavaren får inte utan upplåtarens godkännande sätta upp bilnummerskylt.
 • Uppställt fordon får inte användas som bostad.
 • Sedvanlig renhållning och snöröjning av själva bilplatsen ska arrendatorn svara för.
 • Upplåtaren fritar sig från allt ansvar för skada av vad slag det vara på arrendatorns fordon eller däri förvarad egendom, om inte skadan uppkommit genom upplåtarens eget vållande.
 • För in- och utfart från parkeringsplatsen/garaget skall nyttjanderättshavaren begagna för ändamålet iordningsställd mark.
 • Uppställt fordon skall vara besiktigat och i körbart skick.
 • Uppställt fordon skall ägas och brukas av nyttjanderättshavarens hushåll.
 • Vid ändrade förutsättningar skall nyttjanderättshavaren kontakta styrelsen.

Övriga villkor:

 • Nyttjanderättshavaren skall anskaffa anslutningskabel till eluttag vid parkeringsplats.
 • Till eluttaget får endast användas elapparat och anslutningskabel som uppfyller gällande säkerhetskrav.
 • Till eluttaget får endast anslutas anslutningskabel och elapparater i fullgott skick.
 • Eluttaget vid parkeringsplats skall såväl vid begagnandet som eljest hållas låst. Anslutningskabel får vara ansluten till eluttaget endast då kabeln även är ansluten till elapparat.
 • Arrendatorn skall omedelbart till upplåtaren anmäla på eluttaget uppkommet fel.
 • Upplåtaren fritar sig från allt ansvar för skador som uppkommit till följd av elavbrott.

Så köar du för parkerings- eller garageplats

Vi har kö till föreningens parkeringsplatser. För närvarande kan det vara flera års väntetid på en parkeringsplats. För garage är väntetiden ofta längre än så.

Så ställer du dig i kö: Föreningen har tagit över hanteringen av garage och p-platser i egen regi. Vi har gått igenom alla namnen i kölistorna för att kunna ta bort namnen på de som har flyttat eller på annat sätt tackat nej till p-plats. Vi har en speciell mail-adress för parkeringsärenden, parkering@tredamer.se och ett telefonnummer, 073-072 32 13. Om du vill ha kontakt med parkeringsansvarige, använd mejladressen i första hand.

När ett objekt blir ledigt: När en p-plats eller garageplats blir ledig kommer den som står först i kön att bli erbjuden platsen.

OBS!För att så många som möjligt skall få möjlighet att hyra bilplats så är regeln en p-plats eller en garageplats per hushåll .

Säkerhet & ordning

Brandsäkerhet

Det är förbjudet att ställa lösa eller brännbara föremål, barnvagnar, cyklar, tidningsbuntar etc. i trapphusen. Sådan saker kan förvärra en brand, samt förhindra utrymning och räddningsinsatser.

Källargångar kan inte användas som förråd. Föreningen kan kräva vite om vi kan lokalisera ägaren.

Sopor/föremål får ej ställas utanför våra soppbehållare. Föreningen får betala tusentals kronor per gång för bortforsling av sådana sopor.

Andrahandsuthyrning

En eventuell andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen. Ladda ner och fyll i blanketterna som du hittar i länken här nedan. Skicka sedan in ansökan till Riksbyggen i Västerås, Riksbyggen måste registrera ansökan innan den går till vidare till styrelsen för godkännande.

Var ute i god tid med detta då styrelsen bara har möten en gång per månad.

Länk till Riksbyggen om andrahandsuthyrning.

De tre damerna

Föreningens namn kommer från de gator som ligger inom föreningens område. Gatorna i sin tur är döpta efter kulturarbetarna Eva Bonnier, Kata Dalström och Hanna Pauli.


Eva Bonnier

Bonnier, Eva, 1857-1909, konstnär. Bonnier studerade vid Konstakademien 1878-83 och därefter i Paris. Hon ställde ut med Konstnärsförbundet och ingick en kort tid i dess styrelse. Bonnier sökte, inte minst i sina porträtt, det karakteristiska framför det illusoriska. Hon donerade stora summor till en fond för offentlig utsmyckning i Stockholm.

Källa: Nationalencyklopedin © Bokförlaget Bra Böcker AB 1997. (Bonnier, Eva)


Kata Dalström

Dalström, Katarina (Kata), 1858-1923, socialistisk agitator. Dalström kom från en förmögen borgerlig miljö. Hon anslöt sig 1893 till det socialdemokratiska partiet. Till en början ägnade hon sig främst åt att organisera arbetarkvinnorna men fick efter hand allt fler uppgifter inom såväl parti som fackföreningsrörelse. Hon var bl.a. medlem av partiets verkställande utskott 1900-05. Sin största betydelse hade hon som kringresande agitator. När SAP splittrades 1917 följde Dalström vänsterriktningen, som hon tillhört sedan länge, och anslöt sig senare till det kommunistiska partiet. Dalström verkade för en förening av kristendom och socialism. Under sina sista levnadsår närmade hon sig alltmer österländsk religion, särskilt buddhismen. I Dalström:s författarskap finns politiska och religiösa skrifter samt broschyrer för folkbildning och nykterhet. Hon gav även ut samlingar med grekiska och nordiska sagor.

Litt.: R. Berggren, Kata Dalström: Bibelsprängd socialist och buddist (1976); H. Linderholm, Kata Dalström: Hennes tid och bygd (1982); H.F. Spak, Kata Dalström: En minnesskrift (1924); F. Ström, Kata Dalströms liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten (1930).

Källa: Nationalencyklopedin © Bokförlaget Bra Böcker AB 1997. (Dalström, Katarina (Kata))


Hanna Pauli

Pauli, Hanna, f. Hirsch, 1864-1940, konstnär. Pauli studerade 1881-85 vid Konstakademien och sedan i Paris, där hon tillägnade sig en friare färghållning. Hon målade främst intima interiörer och psykologiskt inträngande porträtt. Flera av de senare intar en rangplats i svensk konsthistoria, t.ex. Verner von Heidenstam (1893) och grupporträttet kring Ellen Key, Vännerna (1900-07). Gift från 1887 med Georg Pauli (d. 1935).

Källa: Nationalencyklopedin © Bokförlaget Bra Böcker AB 1997. (Pauli, Hanna)